ИНГ Корпоративни Кредитни Карти

Корпоративни плащания

Форма за промяна на данни

Моля, попълнете искането, използвайки символи на латиница

Предпочитате да попълните формуляра на хартия?

Изтегляне

1. Данни на Дружеството (Задължително)

 1. 11 (единадесет) цифрен референтен номер, изписан в горната част на Извлечението
 2. Предишна Следваща

2. Промяна на данни на Дружеството (Незадължително)

 1. Промяната на името е възможна единствено при запазване на ЕИК на Дружеството. Моля, предоставете актуална извадка от сайта на Търговския регистър при Агенцията по вписванията
 2. максимум 21 позиции (на латиница, включително интервалите)
  1. Ако желаете новото име на Дружеството да бъде изписано на съществуващите карти, те ще бъдат блокирани преди подмяната им. Моля да обърнете внимание, че през периода на блокиране и преиздаване Картодържателите няма да имат достъп до Програмата за корпоративни Кредитни Карти
 3. Предишна Следваща

3. Промяна на детайлите на Представляващ 1 (Незадължително)

 1. дд-мм-гггг
 2. Ще поискаме да се идентифицирате със Секретния код при предоставяне на информация по телефона
 3. Данните за влизане в ING Commercial Card portal ще бъдат изпратени до този имейл адрес.
 4.  
 5. Предишна Следваща

4. Промяна на детайлите на Представляващ 2 (Незадължително)

 1. дд-мм-гггг
 2. Ще поискаме да се идентифицирате със Секретния код при предоставяне на информация по телефона
 3. Данните за влизане в ING Commercial Card portal ще бъдат изпратени до този имейл адрес.
 4.  
 5. Предишна Следваща

5. Промяна на метода на плащане (Незадължително)

  1. От датата на месечното извлечение от сметката за програма на основата на фирмено фактуриране важи срок за плащане от 10 дни (освен ако не е уговорено друго), независимо от избрания начин на плащане. В случай на автоматично инкасо изпратете заедно с този формуляр цялостно попълнен и коректно подписан формуляр за инкасо
 1. Предишна Следваща

6. Промяна в Месeчния лимит на Дружеството (Незадължително)

 1. дд-мм-гггг
 2. дд-мм-гггг
 3. Предишна Следваща

7. Допълнителни услуги (Незадължително)

 1. Ако в раздел 5а сте избрали директен дебит, моля, изпратете с настоящия формуляр попълнен и надлежно подписан формуляр за директен дебит
  1. За цената на хартиените извлечения вижте брошурата „Тарифи ING Corporate Card”
  1. За цената на хартиените извлечения вижте брошурата „Тарифи ING Corporate Card”
  1. Всички Карти ще бъдат блокирани незабавно и няма да могат да бъдат използвани
 2. Предишна Следваща

8. Подпис на Представляващ (Задължително)

 1. дд-мм-гггг
 2.  
 3. Предишна Следваща

9. Подпис на Представляващ/Упълномощено лице на Дружеството (Незадължително)

Този формуляр трябва също да бъде подписан от упълномощено лице/упълномощени лица от компанията в случай че бъде добавен Програмен администратор (компанията декларира, че е установила идентичността и подписа на добавения Програмен администратор (Програмни администратори) въз основа на валиден документ за идентичност)

 1. дд-мм-гггг
 2.  
 3. дд-мм-гггг
 4.  
 5. Предишна Следваща

10. Адрес за кореспонденция и компоненти за изпращане

 1. Предишна Следваща